Pengertian Hibah adalah sebagai berikut

Secara bahasa hibah adalah pemberian (athiyah), sedangkan menurut istilah hibah yaitu :

عقد يفيد التمليك بلا عوض حا ل الالحياة تطوعا

“akad yang menjadikan kepemilikan tanpa adanya pengganti ketika masih hidup dan dilakukan secara sukarela.

Didalam syara” sendiri menyebutkan hibah mempunyai arti akad yang pokok persoalannya pemberian harta milik seseorang kepada orang lain diwaktu dia hidup, tanpa adanya imbalan. Apabila seseorang memberikan hartanya kepada orang lain untuk dimanfaatkan tetapi tidak diberikan kepadanya hak kepemilikan maka harta tersebut disebuti’aarah (pinjaman).

Related Posts